Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PRÓVẸẸ̀B 7-11

“Ó Gá Zìgà Kọọ̀ Nyíé Ni Á Dàgẹ̀ Ni”

“Ó Gá Zìgà Kọọ̀ Nyíé Ni Á Dàgẹ̀ Ni”

Gbò nòòkúù Jíhóvà gé láá kpènài. Kọbé è íe dọ̀ bélè lọl ló, kọ̀láá bé ea dì naa, èé íè ge olòó bugi togó boo. (Pró 7:3) Tṍó e gyóòlo Jìhóvà sọtọ́ deè kọ a nyíe á dagẹ̀ẹ̀ ẹ, àé gbóó láá vàlẹ̀bá dọbá gbò kẹ̀lẹ̀ ea aa bá Sátàn ea kyãa mm̀ kèèlè bá. Próvẹẹ̀b 7 togó baatẽ́ nú ea kuu enè kà nvín ãa gbálà ea sọtọ́ deè kọ a nyíe á dagẹ̀ẹ̀ ẹ. Éé ní eé láá nó lọl ló gbò a lọ̀ẹ?

 • Nú e Monì

  7:10

 • Tṍó e nen Daái bá ló

  7:13

 • Nú e déè

  7:14

 • Nú e dã́à Nùló

  7:17

 • Nú e dã́à

  7:21

 • Sétàn ólò pììga boo gè maanái lọl ló Jìhóvà tení dú ló gè naa vòò kà nú ea dìí ló ea é láá naa kọ é labví pọ́lọ́ láb bẹẹ́í sĩ́

 • Nyìmà nù nè dã̀ ból ló nu é nveè bá nèi kọ é nyimá ló gbò nú eaé láá sìlà aa mm̀ ge naa nú ea dú pọ́lọ́ vá è gbóó kpòòlà lóó lọl ló nú ea é kpegíi lọl ló gè fã̀ Bàrì