• Sọ́l ea Gã́bug dú 32 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Ó Gá Zìgà Kọọ̀ Nyíé Ni Á Dàgẹ̀ Ni”: (10 mínìt)

  • Pró 7:6-12—Gbele tṍó gbò e bà náa íe lé bug ólò dọ kè bá gẹẹ-gẹẹ ló ge òòà aa ló gè fã̀ Bàrì (w00 11/15 29-30)

  • Pró 7:13-23—Pọ́lọ́ béèlàfùl ólò tú nen nvee mm̀ tã̀àgã̀ (w00 11/15 30-31)

  • Pró 7:4, 5, 24-27—Nyìmà nù nè dã̀ ból ló nu é kpenài (w00 11/15 29, 31)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Pró 9:7-9—Bé e lábvì láb naa kilma ló dùùlà bá deè tṍ tẹ́lẹ̀ éé bàlà kẽ kìlmàí ló é? (w01 5/15 29-30)

  • Pró 10:22—Gbò tã́áná dee bá ea aa bá Jìhóvà bãàa mm̀ éé deè nieí é? (w06 5/15 26-30 ¶3-16)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Pró 8:22–9:6

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) boo kóó g16.5—Kolí nen ní domá nònù ea ólò sẹ̀ẹ̀a dee deè nvéè sè.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) boo kóó g16.5—Kolí nen ní domá nònù ea ólò sẹ̀ẹ̀a dee deè nvéè sè.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 176 ¶5-6—Kolí nen eo ólò noòmàe nuí siimá nònù.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 83

 • What Your Peers Say—Cell Phones (Nú E Pá O Kóò Kọ́—Gbò Fóòn Ea Dìí Bá) (Pró 10:19): (15 mínìt) Loa sọ́l. Dààmà togó tení dú ló ge bìlà vídiò ea kọlà: What Your Peers Say—Cell Phones (Nú E Pá O Kóò Kọ́—Gbò Fóòn Ea Dìí Bá). Tṍóá gbóó ló sọ́l boo togó bel ea nyoone nvée ea di boo jw.org ea kọ́ọ̀: “What Should I Know About Texting?” (“Éé Ní Ea Bọ́ló Kọ Ḿ Nyimá Ea Kil Ló Ge Lẹ̀ẹ̀là Tóm Má Nen Boo Fóòn Ne?”) Nvèè kà mm̀ gbò gá ea di kè kẽè ńkem̀ togó bel ea kọ́ọ̀ “Texting Tips.” (“Dùùlà Bá Deè Tṍ Ea Kil Ló Ge Lẹ̀ẹ̀là Tóm Tenmá Boo Fóòn.”)

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 2 togó ¶13-22

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 152 nè Tã̀àgãló

  Nu kẽ̀èa boo: Kpá sọ́lí enè tóm tẹlẹ kùbmà, tṍóá sõò, dénè nen é gbóó ọlí ãa sọ́lí.