Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  October 2016

 GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

É Kọ Ò Ólò Tu Gé JW.ORG Kóntát Káàdìí Siimá Tóm Boo Lé Bá?

É Kọ Ò Ólò Tu Gé JW.ORG Kóntát Káàdìí Siimá Tóm Boo Lé Bá?

Bẹẹ sìtóm kọ̀ kpẹ̀aí kpáá palàge gbalá, nyòòmà bé e pọ̀b kpo tã̀àgã̀a ni dũuà iná kuló naa. (Pró 24:11, 12, 20) Mm̀ ge nvèè bá nè gbò nen, èé láá maaná ba bug nyòòmà Moǹ Bel Bàrì nè bẹẹ website tení dú kóntát káàdí. Káàdí fáálá code ea é le lé ni tẹlẹ ló vídiò ea kọlà: Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É? nè deè ea neà ni gè bĩiná gè kpáá dã́ bọ̀ọ̀vẹ̀ àbèè ge ié nò Kpá Káí tọ. Náa ólò leemá sìgà gbò ge tú bẹẹ kpá sõò à ólò tàn va gè sí boo bẹẹ website. Ó gá gbàà ga boo gè nè va kóntát káàdìí. Kọ̀láá bé ea dì naa, ó gá tú kóntát káàdí nè gbò e bà náa íe tọ́ọ̀ kà lèèmá m.

Tṍó eo di boo o kyẽè buù dee, òó láá ló bel ea é náa kọọ̀ nen á ié lèèmá m tení dú ló gè kọọ̀: “À íé nú ea é léémám gè nè ni. Nakà káàdìí é fáálá ni siimá boo enè kà website ea íe gbò bel nè gbò vídiò ea fáálá kele-kele togó bel.” (Jọ́ọ̀n 4:7) Boo béè kọọ̀ kóntát káàdìí dú ńkem̀ báà, òó láá olòó faalá sìgà kyã̀àmà kọbé ò nè gbò nen kọ̀láá tṍó e deè neà ni.