Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  October 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | PRÓVẸẸ̀B 22-26

“Bumá o Nvín mm̀ Sĩ́deè Ea Bọ́ló”

“Bumá o Nvín mm̀ Sĩ́deè Ea Bọ́ló”

Kpá Próvẹẹ̀b fáálá gbò lé-lé dùùlà bá deè tṍ nèà gbò tẹ̀ nè kà. Dì belí bé e gè bẽená gbò gbónó ea di ló té ólò tãagẽ ba bọ́ọ́ bọọ naaá, níà bé e gè bumá gbò pá nvín mm̀ sĩ́deè ea bọ́ló ólò naa kọ bàá ié tàn ge fã̀ Jìhóvà tṍó e bàé bọọ naa ẽ́.

22:6

  • Ge bumá o nvín mm̀ sĩ́deè ea bọ́ló bĩ́íná zivètõ̀ò tṍó nè kói

  • Gbò tẹ̀ nè kà íè ge zogè lé nu dòòmà bá, vaá bàé íè ge tú ọ̀ẹ̀ dẽe nèèmà dùùlà bá deè tṍ, nèèmà ã̀àne, siè kpóó ló, vaá nè kpọ̀té ba gbò nvín

22:15

  • Ge nè kpọ̀té dú bumá ea kyãa mm̀ vulè ea ólò le-le dee bá nen

  • Gbò pá nvín bọ́ló kele kele íb kpọ̀té