Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  October 2016

October 31–November 6

PRÓVẸẸ̀B 22-26

October 31–November 6
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 88 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Bumá o Nvín mm̀ Sĩ́deè Ea Bọ́ló”: (10 mínìt)

  • Pró 22:6; 23:24, 25—Ge bumá gbò pá nvín mm̀ èèlè Bàrì ní ea dú kà lé sĩ́deè ge naa kọ bàá ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe, dĩ̀ìnè ló, nè ge bọọ dú kànen e togó va ni sim tulà nu ẽ (w08 4/1 16; w07 6/1 31)

  • Pró 22:15; 23:13, 14—Èèlè nyíè zẹ̀ẹ̀ pá tọ, “kpóó téá” doà bá kọ̀láá íb kpọ̀té (w97 10/15 32; it-2 818 ¶4)

  • Pró 23:22—Gbò pá nvín e ba ni dú kànen é láá ié dọ̀ bélè lọl ló nyìmà nù ba tẹ̀ nè ba kà (w04 6/15 14 ¶1-3; w00 6/15 21 ¶13)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Pró 24:16—Mósĩ́ deè ní e nakà próvẹẹ̀b í síèi kpóó ló kọ é ié ĩ̀ìmà boo teè dùmí ẽ́? (w13 3/15 4-5 ¶5-8)

  • Pr 24:27Pró 24:27—Mó bá ní eé dã́ámá tẽ́ ló nakà próvẹẹ̀b í é? (w09 10/15 12 ¶1)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Pró 22:1-21

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) JW.ORG kóntát káàd—Kọ́ kpẹ̀a tṍó e bè nóò noo.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) JW.ORG kóntát káàd—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ, vá ò nveè kùbmà ló tení dú ló ge kó nèe nu ea kil ló vídiò ea kọlà Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É?

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) lv 179-181 ¶18-19

GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 101

 • É Kọ Ò Ólò Tu Gé JW.ORG Kóntát Káàdìí Siimá Tóm Boo Lé Bá?”: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló sọ́l boo gbò kà ea di m. Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá faalá sìgà kóntát káàdìí bììa ló dénè tṍó.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 3 togó ¶1-12, 30-31 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 146 nè Tã̀àgãló

  Nu kẽ̀èa boo: Kpá sọ́lí enè tóm tẹlẹ kùbmà, tṍóá sõò, dénè nen é gbóó ọlí ãa sọ́lí.