Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbò e bà gé ne bróshọ̀ ea kọlà Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe mm̀ dó Georgia

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A November 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò ńkem̀ nu dòòmà bá gè nèèmà The Watchtower nè ge noòmà kà kà bel ea kil ló béè Bàrì. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“Gbĩ́ Jìhóvà, Vaá Ò Kilsĩ́ Gè Tõó Dùm”

Éé ní e gè gbĩ́ Jìhóvà tõó dọ̀ẹ? Éé ní e beele é láá nó lọl ló pá Ízràẹ̀l e bà náa beè gbàn nà tṍ ló Jìhóvà ẹ?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ge Sìm Kil Sĩ́ mm̀ Bẹẹ Kalì Bá Gè Kọọmá Kpẹ̀a​—Ge Kpáá Gé Kãa Nen

Mósĩ́ deè ní eo é láá tú kà lé bá kã̀àmà gbò nené? Kilsĩ́ gè toní tàn, ié nú eo sẹẹ̀a sĩ́ buù tṍó eo gé síé ló, vaá tú nú eo élà boo síé lóá sẹ̀ẹ̀a bùlà.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Nó Nu Lọl Ló Gbò O Lọ̀ Nù

Nòòtẽ́ ea kil ló Jónà zógè kọọ̀ Jìhóvà náa ólò sọ̀i bá Gbẹẹ́ kẽ tṍó e íè lọ̀ nù, sõò à ólò ẹ̀bmà dẽe lọ̀líí bá kọ é nó nu lọl ló.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Gbò Nu Gè Nó Lọl Mm̀ Kpá Jónà

Ge olòó bugi togó boo nú ea baaá lò Jónà é láá nvèè bá nèi kọ é emá kẹ̀lẹ̀, nyaaná bá ló bé e ólò tú pọ́lọ́ bá ẹ̀bmà sìtóm kọ̀ kpẹ̀a naa, vaá ié nvèà nyíé gbàà tení dú ló tã̀àgã lò Bàrì.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Gbò Éé Ní E Jìhóvà Bĩ́íná Lọ̀líí Bá Kọ É Naaé?

Mókà gbaa ló ní ea di zẹ̀ẹ̀ bẹẹ fã̀ nè gbaa ló e íè kilma ló pá bẹẹ vígà mm̀ Kráìst e?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Kilsĩ́ Ge Agaló Mm̀ O Gè Fã̀ Bàrì

Àé láá dú gè kọọ̀ ba beè gbàà ga boo kyọ̀à sĩ́ e pá Bábilọ̀n é tẹ́lẹ boo pá Júdà. Kọ̀láá bé ea dì naa, kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí é dú kà kà, vaá a beè dú bíi kọọ̀ Hábakọ̀k á kilsĩ́ ge ẹ̀bmà dẽe.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Kilsĩ́ Gè Agaló Mm̀ O Gè Fã̀ Bàrì Tṍó Eo Dìtõ̀ò Nyááá

Tṍó e nyààa gbĩ́ gè tãagẽ bẹẹ fã̀ nè bẹẹ gbaa ló e íè kilma ló Jìhóvà Bàrì, éé ní ea é láá nvèè bá nèi kọ é kilsĩ́ gè agaló mm̀ bẹẹ gè fã̀ Bàrì e?