Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  November 2016

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

THE WATCHTOWER

Bíb: Be nen bĩ́íná ni bé e káála bélí naa, òó áálá naa vàẹ?

Dọ̀ Kpá Káí: Jọ́n 8:23

Bá gè nèèmà: Nakà The Watchtower í ló sọ́l boo nú e Jíízọ̀s nè a Tẹ̀ beè kọ́ kilma ló gbàndeè káála.

NOÒMÀ ẸẸ KÀ KÀ BELÁ

Bíb: Òé láá zìgà gé kọọ̀ nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrì í baatẽ́ gbò nú e gé monmà gì dẽé deè nieí?

Dọ̀ Kpá Káí: 2 Tím 3:1-5

Kà Kà Bel: Tã́gíní bé e kátogóí gbò kọ́ọ̀ bùlà Bàrì e ba beè emí mm̀ Kpá Káí nyòòmà dee deè nvéè tṍó a ḿḿ-má ã́, èé gbóó láá dẹlẹ nyíé boo kọọ̀ gbò kọ́ọ̀ bùlà ea kil ló kà lé dì deèsĩ́ é ḿḿ-má nágé.

ÉÉ NÍ EA NÁA VAÁ È NÓ KPÁ KÁÍ É? (Vídiò)

Ge Tení Ló Tẹlẹ Bàlà Kẽ: È géè zogè ńkpulu vídiò ea baatẽ́ kiẽ́e eé láá mòn gbõ̀òme ààla gbò agẹ-agẹ bíb ea di mm̀ dùm. [Bìlà vídiòí.]

Bá gè nèèmà: Nakà kpáí tẹ́lẹ bàlà kẽè nú e Kpá Káí kọ́ kilma ló bé e Bàrì é kpóògè dee ló tã̀àgã̀ ea di boo bàlà booí naa. [Nè kpá ea kọlà Bible Teach àbèè Teach Us.]

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.