Próvẹẹ̀b 31 togó fáálá kà lé moǹ bel dùùlà bá deè tṍ e Méné Lemuel beè ié lọl bá a kà. A lé dùùlà bá deè tṍ nóòmàe nú ea é mon vá à nyímá ló va ea dú lé.

Bàé láá dẹlẹ nyíé boo kà lé va

31:10-12

  • À ólò nè lé lọ̀ọ̀gà bug ea kuu béèlafùl pá tọ mm̀ kìlmà kpá ló kẽ

  • A dóm ólò dẹlẹ́ẹ nyíé boo kọọ̀ à é láá nè kà lé béèlàfùl, náa gé ká bá boo kọọ̀ áá ńlẹ́ẹ̀ béèlàfùl ní bàá tùe

Kà lé va ólò sí tóm agẹlẹ bá

31:13-27

  • À ólò pììgà ge ọẹ̀ dẽe vaá tõó dùm mm̀ kuna kuna bá naaní e pá a tọ é láá nvèà nú boo b ea bọ́ló, kpedẽe vaá ié nu ge dè

  • À ólò sí tóm agẹlẹ bá vaá ẹ̀b nú ea kil ló pá a tọ e kọ̀láá tṍó

Kà lé va ólò tú gè fã̀ Bàrì kolmá nu

31:30

  • À ólò siiá pọ̀ ló Bàrì vaá toní kà lé gbaa ló kilma kiẽ́e a dì