Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  November 2016

 GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

“Kọ̀láá Nen Palàge Nyimá Ló A Dóm mm̀ Ba Bon”

“Kọ̀láá Nen Palàge Nyimá Ló A Dóm mm̀ Ba Bon”

Kà lé va ólò bùlà nú ea kil ló a dóm. Mm̀ deè Méné Lemuel la, dóm ea íe kà lé va, “kọ̀láá nen ólò palàge nyimáe ló mm̀ ba bon.” (Pró 31:23) Deè nieí, gbò gbálà e togó va sim tùlà nu ólò dú gbò kànen nè gbò nvèèbà sìtóm. Be ba beè ilí, ba tàn ge sí tómí dẹẹ̀a boo lé láb nè lé nvèè sãátẽ́ ea aa bá ba gbò va. (1 Tím 3:4, 11) Íb gbò lé va ea dì naa vóí, níì áá ba gbò dóm ní ea ólò zààvà vá ló é nì, sõò zivekà bõ̀ònatõ̀ò ólò zààvà vá ló nagé.

Kà lé va ólò nvèè bá nè a dóm kọ á láá sí tóm tení dú ló . . .

  • ge ló gbọ́ọ́-gbọọ̀ ló bel sìà kpóó ló nèe.Pró 31:26

  • ge nvèè bá nèe kọ á zọ̀ gbò e bà di mm̀ bõ̀ònatõ̀ò naaá nu.—1Tẹs 2:7, 8

  • ge tõó dùm ea dú kuna kuna bá.1Tím 6:8

  • ge òòà aa ló ge bĩináe gbò bel ea kil ló nú ea di kegũ̀a mm̀ bõ̀ònatõ̀ò.1Tím 2:11, 12; 1Pít 4:15