Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  November 2016

November 7-13

PRÓVẸẸ̀B 27-31

November 7-13
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 86 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Kpá Káí Baatẽ́ Kà Lé Va”: (10 mínìt)

  • Pró 31:10-12—Bàé láá dẹlẹ́ẹ nyíé boo (w15 1/15 20 ¶10; w00 2/1 31 ¶2; it-2 1183)

  • Pró 31:13-27—À ólò sí tóm agẹlẹ bá (w00 2/1 31 ¶3-4)

  • Pró 31:28-31—À ólò tú gè fã̀ Bàrì kolmá nu vá à bọ́ló ge lèèlàẹ (w15 1/15 20 ¶8; w00 2/1 31 ¶5, 8)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Pró 27:12—Mósĩ́ deè ní eé láá zogè kọ è nyímà nu tṍó e gé kólí kyáàẹ? (w15 7/1 8 ¶3)

  • Pró 27:21—Mósĩ́ deè ní e nen é láá “bã kè bá dò ẹ̀b tṍó e bà leelàẹ ẹ́”? (w11 8/1 29 ¶2; w06 9/15 19 ¶12)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Pró 29:11–30:4

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo gbò kà ea di m. Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá noo bá e bàé kọ́ọ́má kpẹ̀a.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 89

 • Kọ̀láá Nen Palàge Nyimá Ló A Dóm mm̀ Ba Bon”: (5 mínìt) Lòbèl ea é neà aa bá neǹ kànen.

 • Gbò Bíi Ea Di Ló Bõ̀ònatõ̀òí: (10 mínìt) Beà léémá ni, ló sọ́l boo gbò nú e beè nó lọl mm̀ Yearbook. (yb16 40-41)

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 3 togó ¶13-22, tã́ànu ea di boo 36-37 náásĩ́ nè ńkpó ea di boo 38 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 108 nè Tã̀àgãló