Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  November 2016

 GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

What Can the Bible Teach Us? (Éé Ní E Kpá Káí É Láá Noòmài Ẽ́?)—Sĩ́deè ge Tú Siimá Tóm

What Can the Bible Teach Us? (Éé Ní E Kpá Káí É Láá Noòmài Ẽ́?)—Sĩ́deè ge Tú Siimá Tóm

Kpá ea kọlà Teach Us Bible Teach bélá. Pálaa kà kpáí dṹùnà gbò kpá e ólò tú kọọmá kpẹ̀a, à fáálá tẽ̀ènè kà kà kà bel ea dì nàgé mm̀ gbò ńdõona kà. Kọ̀láá bé ea dì naa, moǹ bel e bà lóómá bel mm̀ nakà kpá ea kọlà Teach Us válí bá gè bugi nè ge dã́tẽ́ ló. Ba beè emí kpáí boo béè gbò ea tavàlà vá ló gè dã́tẽ́ ló kpá ea kọlà Bible Teach. Tãá ea fáálá appendix, kpá ea kọlà Teach Us fáálá gbò émì nu ea di dee deè nvéè ea baatẽ́ gbò moǹ bel nè tã́á bel eo é láá gbĩ́ mon mm̀ kpáí. Gbò togó bel ea di m náa íe bíb ea tení ló tẹlẹ bàlà kẽ àbèè ńkpó ea téní boo nú eo beè noi. Tãa vó, à dú ge kọ́ mm̀ ńkpulu bá gbò kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí ea beè dú gè baatẽ́ mm̀ kpáí nvèèmà kùbmà ló. Bàé láá nè kpá ea kọlà Teach Us e kọ̀láá tṍó dì belí bé e ólò nè nàgé kpá ea kọlà Bible Teach naaá, kalìbèè níì nakà kpáí ní e bàé kọ́ọ́má kpẹ̀a ẽ́á ẽ́ nì. Móbá ní eé láá tú gbò lé lé nú ea di mm̀ kpá ea kọlà Teach Us siimá tóm tṍó e gé sẹlẹ nò Kpá Káí tọ ẹ́?

SUMMARY (GE KỌ́ MM̀ A ŃKPULU BÁ): Kilma kiẽ́e gbele tõ̀ò gbò nen dì, tṍó e gé zọ nen noá Kpá Káí, ge zẹ́ẹ́ bugi kpò ea di mm̀ kpá ea kọlà Bible Teach besĩ́ è kálá bĩiná bíb ólò palàge dú lé. Na zẹ́ẹ́ bugi togó kọọ̀ nen eo gé nóòmà nu náa láá palàge dã́ dém belá àbèè ge kọọ̀ náa ólò láá palàge bugi kpá. Mm̀ nasĩ́ deèí, òó láá sà ge noòmàe kpá ea kọlà Teach Us. Tṍóá, òó gbóó láá tú kiẽ́e bà tú ńkpulu bá kọọmá nú ea di kè kẽè buù kà togó bel ea di mm̀ kpáí á dààmà togó bọọ nònù vaá òó láá siè kpóó ló nen eo gé nóòmàe nuí kọ á bugi kà lèlà kiẽ́e eo gé nóiá boo ńlẹ́ẹ̀ lóó. Buu buùkà kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí é láá dú gè nó enè tóm mm̀ nú ea é láá toolá 15 mínìt. Tã́gíní bé e gbò náásĩ́ ea tú ńkpulu bá kọọmá kà ea di mm̀ gbò ketõ̀ò ge nòí náa palàge baatẽ́ kọ̀láá nú ea di mm̀ kà lèlà kiẽ́e eo gé nóiá, nen ea gé nóòmà nuí é palàge kpoogá deé ló leevè, vaá tú bíì nen ea gé nóòmàe nuí nvea nyíe. Beà gá náa nen ea gé nóòmà nuù nen ní à noomà lọl boo kà lèlà náásĩ́ ea di mm̀ kpá á, bàé gbóó láá tú gbò náásĩ́ ea tú ńkpulu bá kọọmá kà ea di mm̀ gbò ketõ̀ò ge nòí tenmá boo gbò nú ea géè noomà.

ENDNOTES (GBÒ ÉMÌ NU EA DI DEE DEÈ NVÉÈ KPÁÍ): Bà noo gbò moǹ bel nè gbò kà ea di m, mm̀ gbò kùbmà émì nuí nyòòmà sĩ́deè bé ea beè nòòà naá mm̀ gbò ketõ̀ò ge nò. Nen ea gé nóòmà nuí é láá beeláfùl ge ló sọ́l boo gbò émì nu ea di dee deè nvéè kpá ea kọlà Teach Us tṍó e bà gé nó nuí.