Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  November 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | Ẹ̀KLÌZÍÁSTÌS 1-6

Dé Kpéè Ló Dénè O Agẹ Tóm

Dé Kpéè Ló Dénè O Agẹ Tóm

Jìhóvà gbĩ́ kọọ̀ é dé kpéè ló bẹẹ agẹ tóm vaá noòmài sĩ́deè ge naamá. Nen é láá nó gè dé kpéè ló a tóm beà gá náa à tú kà lé bá sií ló.

Òó láá dé kpéè ló o agẹ tóm tṍó eo . . .

3:13; 4:6

  • túù õ̀òa bùlà siimá

  • bugì togó ea kil ló bé eo tóm é láá nvèè bá nè dõona gbò naa

  • síì dẹ̀ẹ̀a boo bé eo kpóó sim tùlà naa, sõò tṍó eo ni kub tóm, kììlà bug kpee pá o tọ nè bọọ fã̀ pá tọ