• Sọ́l ea Gã́bug dú 66 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Dé Kpéè Ló Dénè O Agẹ Tóm”: (10 mínìt)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ẹ̀klì 2:10, 11—Éé ní e Sólomoòn beè nyimá ea kuu gyọ́ ẹ́? (w08 4/15 22 ¶9-10)

  • Ẹ̀klì 3:16, 17—Móbá ní eé ẹbmà pọ́lọ́ bèèla ea di mm̀ nakà bàlà booí é? (w06 11/1 14 ¶9)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ẹ̀klì 1:1-18

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) boo kóó wp16.6—Nèe JW.ORG kóntát káàd.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) boo kóó wp16.6—Bugi gbò ketõ̀ò Kpá Káí lọl boo fóòn.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 22-23 ¶11-12—Kolí nen ní domá nònù.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 140

 • “What Can the Bible Teach Us?—Sĩ́deè ge Tú Siimá Tóm”: (15 mínìt) Loa sọ́l. Tṍóá, bìlà vaá ò ló sọ́l boo vídiò ea zógè nò Kpá Káí tọ e bà gé tú 4 kà Kà Kà Bel ea di boo 115 náásĩ́ mm̀ kpá ea kọlà Teach Us.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 4 togó ¶1-6, ńkpó ea di boo 43 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt))

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 112 nè Tã̀àgãló