Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  November 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | SỌ́L SÓLOMOÒN 1-8

Nvín Pábia Ea Dú Shúlàm—A Bọ́ló ge Nó A Nu Dòòmà Bá

Nvín Pábia Ea Dú Shúlàm—A Bọ́ló ge Nó A Nu Dòòmà Bá

Éé náa kọ á dú kà lé nu dòòmà bá nè gbò e bà gé fã Jìhóvà ẹ?

2:7; 4:12

  • A beè nyimá nu vaá elá bànà kà kà vulè

  • Náa beè zìgà kọọ̀ dõona gbò á kẹlẹ̀ẹ̀ ẹ kọ á ièè pọ́lọ́ tọa ló vulè kilma ló kọ̀láá nen ea dõgẽ sẹlẹ ló kọ à vulèè e

  • A beè kilmà kpáló kẽ, tõó dùm boo kuna kuna bá, vaá di káí

  • Náa é zigà kọọ̀ nóò kpé àbèè kpée kpéè gã́ moǹ bel á zaa àẹ̀ a vulè

Bĩiná o bá kọọ̀:

‘Mókà kpãa e nvín pábia ea dú Shúlàmí beè ié ní ea bọ́ló kọọ̀ nda á nò ẽ?’