Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  November 2016

November 28–December 4

SỌ́L SÓLOMOÒN 1-8

November 28–December 4
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 106 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • “Nvín Pábia Ea Dú Shúlàm—A Bọ́ló ge Nó A Nu Dòòmà Bá: (10 mínìt)

  • [Bìlà vídiò ea Téní Ló Sọ́l Sólomoòn Tẹlẹ Bàlà Kẽ.]

  • Ca 2:7; 3:5—Nvín pábia ea dú Shúlàmí beè beeláfùl ge elá bànà nen ea é láá palàge vùlè (w15 1/15 31 ¶11-13)

  • Ca 4:12; 8:8-10—Dénè bé ea géè elá á, a beè bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo vaá di káí (w15 1/15 32 ¶14-16)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ca 2:1—Mókà gbò kpãa e pábia ea dú Shúlàmí beè ié ní ea náa kọọ̀ á kpáá palàge kpedẽe ẽ́? (w15 1/15 31 ¶13)

  • Ca 8:6——Éé ní ea náa vá à bà tú “sã́ ea aa bá Jah” bààmà tẽ́ kà kà vulè e? (w15 1/15 29 ¶3; w06 11/15 20 ¶7)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ca 2:1-17

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh—Tú vídiò ea kọlà: Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É? siimá tóm mm̀ ge tení ló kpáí tẹlẹ bàlà kẽ. (Nvèè Kpíí Ló: Ógá bìlà vídiòí tṍó eo gé zógè nakà nu dòòmà báí.)

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh—Kolí nen ní domá nònù.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 29-31 ¶8-9

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 115

 • “Bíb E Gbò Nvín Ãa Bĩ́íná—É Kọọ̀ M Noo Ge Zọ̀ Nen Bilá Ló Ílà Dóm Nè Va?”: (9 mínìt) Lòbèl ea dẹẹ̀a boo togó bel ea kọ́ọ̀ “Bíb E Gbò Nvín Ãa Bĩ́íná—É Kọọ̀ M Noo Ge Zọ̀ Nen Bilá Ló Ílà Dóm Nè Va?

 • É kọọ̀ níà kà kà vulè sẹ̀ Vùlè Ea Dẹẹ̀a Boo Pọ́lọ́ Tàne?: (6 mínìt) Bìlà vaá ò ló sọ́l boo vídiò e bà tã́ boo ẹ́ẹ́ báà nu ea kọlà É Kọọ̀ Níà Kà Kà Vulè Sẹ̀ Vùlè Ea Dẹẹ̀a Boo Pọ́lọ́ Tàne?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 4 togó ¶16-23, ńkpó ea di boo 48 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 34 nè Tã̀àgãló