Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  November 2016

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | Ẹ̀KLÌSÍÁSTÌS 7-12

“Kẽ̀èa Boo . . . O Neǹ Dèmnù Mm̀ O Deè Ãa”

“Kẽ̀èa Boo . . . O Neǹ Dèmnù Mm̀ O Deè Ãa”

Kẽ̀èa boo o Neǹ Dèmnù tení domá ló gè sí tóm nèe lọl mm̀ dénè o kói tṍó eo di dí ãa

12:1, 13

 • Gbele tõ̀ò gbò nvín ãa íe válá ló nè kói ge láá siimá bá ló gbò tóm ea dú ànà-ànà

 • À bọ́ló kọọ̀ gbò nvín ãa á tú ba tṍó nè ba kói siimá tóm nè Bàrì besĩ́ì áná kálá òòmà va lọl ló

Sólomoòn beè tú gbò moǹ bel ea tọ́á ló nen bààmà tẽ́ deè áná

12:2-7

 • 3 gã́bel: “Gbò pábia e bà gé ẹb deè nvíǹdò mon kọọ̀ kèdẹi kuu gín”

  Bà náa láà mòn nà nu

 • 4 gã́bel: “Moǹ gbò biaà ọ́lì sọ́l a kọọgà”

  Bà náa láà dã ná nu

 • 5 gã́bel: “Té ea kọlà caper berry ea ólò mumí súú a zaali”

  Bà náa íe ná tàn ge de ná nu