Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  November 2016

 GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Gbò Nvín Ãa—Ógá Peelii Tṍó Ge Teníí “Pọ̀b Gbàà Nùtọí”

Gbò Nvín Ãa—Ógá Peelii Tṍó Ge Teníí “Pọ̀b Gbàà Nùtọí”

Àé láá valí gè bugi togó kọọ̀ èé gbẹ́àẹ̀ ãa lee e bè née gé ténèe bá gbò “tã̀àgã̀ ea di mm̀ deè áná” e mm̀ nakà bàlà boò Sétàní. (Ẹ̀klì 12:1) Be ọ̀ọ̀ nvín ãa, é kọ òó láá toḿ bùlà kọọ̀ ò íèè gã́bug tṍó ge tú lóó nvee mm̀ gbò nú ea é nvèè bá nè ni kọ ó fã̀ Bàrì dì belí ge sí tóm kọ̀ kpẹ̀a dénè tṍó?

“Gbò nú e bè néè ẹ̀bmà dẽe ólò naaá ló” kọ̀láá bẹ̀ì, kalìbèè gbò e bà di dí ãa. (Ẹ̀klì 9:11) “Olo nóo nyímà bé eo dùm é meà naá lọ̀ọ̀le.” (Jém̀z 4:14) Vó à naa, ógá sẹlẹ òòà aa ló gbò nú ea é láá nvèè bá nèni kọ ó fã̀ Bàrì. Teníí “pọ̀b gbàà nùtọ ea túlè nen nvee mm̀ sìtóm” boo tṍó ea di dí sèèlaí. (1 Kọ́r 16:9) Olo nóo gé ọ́gá ló.

Sìgà gbò nu sẹ̀ẹ̀a sĩ́ ea é nvèè bá nè ni kọ ó láá fã̀ Bàrì:

  • Ge kọ́ kpẹ̀a mm̀ dõona kà dém bel

  • Ge kọ́ kpẹ̀a dénè tṍó

  • Ge sí tọọ̀ kpá ea di kè bá búma Jìhóvà

  • Tóm ge tìbgì tọ

  • Ge sí tóm Bẹ́tẹẹ̀l

  • Ge sí tóm dì belí gyóòlo ea gé kudẽé ló sẹ́kiùt

Emí gbò o nu gè sèèsĩ ea é nveè bá nè ni ko ó fã Barì.