Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

GBÒ KETÕ̀Ò E BÀ KÓLÍ NYÒÒMÀ DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A January 2017

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD