Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

GBÒ KETÕ̀Ò E BÀ KÓLÍ NYÒÒMÀ DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A October 2016

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD