Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  May 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

THE WATCHTOWER

Ge tení ló bel tẹlẹẹ̀ la: Ténì nen e bà gé téá nom̀ teè kyọ̀à sĩ́á di gbàà gbò nú ea é nááá e gbò nen palàge nyimá ló ea di mm̀ kpá Kùùà Nù. À ólò siìmà pọ̀ sìgà gbò. Boo tṍó ea léémá sìgà gbò.

Dọ̀ Kpá Káí: Kùùà 1:3

Bá gè nèèmà: Nakà The Watchtowerí baatẽ́ bé e ténì nen e bà gé téá nom̀ teeí é láá dú lé kpẹ̀a nèà beele naa.

NOÒMÀ ẸẸ KÀ KÀ BELÁ

Bíb: É kọọ̀ olo bulà kọ à válí gè láá nyimá ló gbò nú ea é nááá dì deèsĩ́?

Dọ̀ Kpá Káí: Àìz 46:10

Kà Kà Bel: Bàrì kọ́ gbò nú ea é nááá dì deèsĩ́ nèi tení domá ló a Moǹ Bel, ea dú Kpá Káí.

PÁ O TỌ É LÁÁ DI MM̀ Ẹ́Ẹ́-ẸẸ̀ NYÍE

Ge tení ló bel tẹlẹẹ̀ la: È géè zogè gì gbò nen nakà ńkpulu dẽè vídiò ea ló bel nyòòmà pá tọí. [Bìlà vídiò ea téní ló kpá ea kọlà Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe tẹlẹ bàlà kẽ.]

Bá gè nèèmà: Be àé léémá ni ge bugi bróshọ̀ e bà kólí bée mm̀ vídiòí á, m̀ḿ láá dõo ene kà nèni àbèè ge dọ̀ bá nèni bé eo é láá naa dàànlóòd lọl boo website naa.

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.