Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ge Ẹ̀b Nú Ea Kil Ló Bẹẹ Ketõ̀ò Ge Tõo Nè Fã̀

Ge Ẹ̀b Nú Ea Kil Ló Bẹẹ Ketõ̀ò Ge Tõo Nè Fã̀

Bẹẹ Kíndòm Họ́ọ̀l bọọ èlmà pọ́ì tọ e bà tib; à dú ketõ̀ò ge tõo nè fã̀ e ba beè tú nvee bá Jìhóvà. Mósĩ́ deè ní e buu buù bẹ̀ì é láá dõ̀ònà dìtõ̀ò ló ge ẹ̀b nú ea kil ló Kíndòm Họ́ọ̀lí é? Ló sọ́l boo gbò bíb ea di kè kẽí tṍó eo ni ẹbvii vídiò Ge Ẹ̀b Nú Ea Kil Ló Bẹẹ Ketõ̀ò Ge Tõo Nè Fã̀ lọ̀l.

  1. Moní kà tóm̀ bùlà ní ea beè naa bà tìbgì Kíndòm Họ́ọ̀lẹ?

  2. Éé ní ea náa à bọ́ló kọ é õ̀ònà ló Kíndòm Họ́ọ̀l vaá tú lé bá ẹ̀bmàe?

  3. Bà mée ní e bà ólò ẹ̀b nú ea kuu gè õ̀ònà ló Kíndọ̀m Họ́ọ̀lẹ?

  4. Éé ní ea náa vaá ge kpènà o bá à palàge dì bíi é, vá à mókà gbò nu dòòmà bá ea kil ló ge kpènà o bá ní eo monì mm̀ vídiòá ẹ́?

  5. Mósĩ́ deè ní e beele é láá nvèè ka ló Jìhóvà tení dú ló ge nè lọ̀là-lọ̀là ẹ?

MÓSĨ́ DEÈ NÍ E NDA É LÁÁ NOO GE DÕÒNÀ DÌTÕÒ LÓ É?