Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 35-38

Ebed-melech​—Dú Kà Lé Nu Dòòmà Bá Ea Kuu Ge Ié Agẹló Nè Tóè Sàn

Ebed-melech​—Dú Kà Lé Nu Dòòmà Bá Ea Kuu Ge Ié Agẹló Nè Tóè Sàn

Ebed-melech, ea dú nen ea beè di mm̀ tọ bèèla Méné Zèdèkáíà, beè ié gbò kpãá e Bàrì bĩiná lọ̀líí bá

38:7-13

  • A beè labví láb mm̀ agẹló vaá beeláfùl ge àà sí ló Méné Zèdèkáíà boo béè Jèrèmáíà vaá à gbóó dùùlà Jèrèmáíà lọl mm̀ bànà múú

  • A beè ié dùm tóè sàn tení dú ló ge tú tùb-tùb sàva kàn nè báà kàn bobví kè kú Jèrèmáíà kọbé dííá náa nveèe kom kè kú