Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  May 2017

May 8-​14

JÈRÈMÁÍÀ 35-38

May 8-​14
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 33 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Ebed-melech​—Dú Kà Lé Nu Dòòmà Bá Ea Kuu Ge Ié Agẹló Nè Tóè Sàn”: (10 mínìt)

  • Jèr 38:​4-6​—Zèdèkáíà beè sọ̀tọ́ deè kọọ̀ ge siiá pọ̀ ló nen á lẹẹlàẹ̀ẹ bel ló, naa ní ea ne deè kọọ̀ gbò ọ́b á tobví Jèrèmáíà tẹlẹ mm̀ bànà múú e gbá di m kọbé à ú (it-2 1228 ¶3)

  • Jèr 38:​7-10​—Ebed-melech beè labví láb mm̀ agẹló vaá beeláfùl ge nvèè bá nè Jèrèmáíà (w12 5/1 31 ¶2-3)

  • Jèr 38:​11-13​—Ebed-melech beè ié dùm ge tó sàn nen (w12 5/1 31 ¶4)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr 35:19​—Éé ní ea beè naa bà tãanè dee bá pá nvín Ríkàb e? (it-2 759)

  • Jèr 37:21​—Jìhóvà beè ẹ̀b nu ea kil ló Jèrèmáíà naa vàẹ, vá à mósĩ́ deè ní e níí é láá sièi kpóó ló tṍó e di kèbá tã̀àgã̀e? (w98 1/15 18 ¶16-17; w95 8/1 5 ¶5-6)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 36:27–37:2

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó wp17.3​—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó wp17.3​—Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) jl 26 nu ge nò

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 127

 • Ge Ẹ̀b Nú Ea Kil Ló Bẹẹ Ketõ̀ò Ge Tõo Nè Fã̀”: (15 mínìt) Gbò bíb nè ààla ea é neà aa bá neǹ kànen. Tṍó eo ni bilai vídiò Ge Ẹ̀b Nú Ea Kil Ló Bẹẹ Ketõ̀ò Ge Tõo Nè Fã̀ vaá ló sól boo gbò bíb ea nyoone lọ̀l, tú pọ́ì ńkem̀ tṍó bĩimá bel enè nen ea di gbàà operating committee mm̀ bọọ bõ̀ònatõ̀ò. (Beè tọ́ọ̀ nen á gé, bĩiná bel bọọ coordinator. Beè áá boólò bõ̀ònatõ̀ò ní ea ólò sẹlẹ nònù Kíndòm Họ́ọ̀lí é, bĩiná bel nen ea ólò ẹ̀b nu ea kuu gè sí tóm boo beí.) Mókà tóm gè õ̀ònà ló Kíndòm Họ́ọ̀l ní eo ã́àa sii lọlii é, vaá éé ní eo ni noonii gè kpáá naa ẽ́? Beè nen ea íe bá tóm kalì ge õ̀ònà ló kẽ àbèè kọọ̀ à gbĩ́ gè nò kọbé à láá nvèèmà bá nè gbò e bà íe bá tóm kalì, éé ní e nakà nen é náa ẽ́? Mósĩ́ deè ní e dénè bẹ̀ì, kọ̀láá bé e bẹẹ dìtõ̀ò dì naa é láá gbaá dẽe mm̀ ge õ̀ònà ló Kíndòm Họ́ọ̀lí é?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 12 togó ¶9-15, gbò ńkpó ea di boo 122-123, 130-131 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 125 nè Tã̀àgãló