Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 49-50

Jìhóvà Ólò Tãanè Dee Bá Gbò Kìlmà Kpá Ló Kẽ Vaá À Ne Kpọ̀té Gbò Dàlà Kpá Ló Boo

Jìhóvà Ólò Tãanè Dee Bá Gbò Kìlmà Kpá Ló Kẽ Vaá À Ne Kpọ̀té Gbò Dàlà Kpá Ló Boo

50:4-7

  • Pá Ízràẹ̀l e ba beè ọgáá é palàge ṍ kààgà tṍó e Jìhóvà é tú va lọl kèbá síí sii

  • Bàé gbóó kpáá kẽ̀èa boo zíl e ba beè zọ̀ẹ bã̀a m-má vaá kyã̀à kà begè dẽè kyẽè kil Jèrúsalẹ̀m gé kpáá òòma kẽè kà kà fã̀ nvee kẽ

50:29, 39

  • Pá Bábilọ̀n e bà dú gbò dàlà kpá ló booí é íè ge tuá kpọ̀té boo beè kọọ̀ bà tú kà pọ́lọ́ bá sẹ̀ẹ̀mà pá gbò níí Jìhóvà

  • Dì belí bé e ba beè gbẹẹ́ sĩ́ kọ́ naa, Bábilọ̀n beè gbóó dú kiẽ́e tọ́ọ̀ nen náa ólò tõo na