Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  May 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 44-48

Kùb “Ge Gbĩ́ Gbele Gbele Nu Nèà O Bá”

Kùb “Ge Gbĩ́ Gbele Gbele Nu Nèà O Bá”

45:2-5

Beà sẹlẹ Baruch beè dú nen ea nyímá kpá ea beè di mm̀ tọọ̀ méné. Náa kal ló béè kọọ̀ à géè fã̀ Jìhóvà vaá nvèè bá nè Jèrèmáíà mm̀ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo, à íe tṍó e bè náa beè láá eláná àgàlà. A beè dààmà togó “ge gbĩ́ gbele gbele nu,” beà sẹlẹ a beè kpáá gbĩ́ kọọ̀ bàá bọọgẹ̀ nyimàèe ló gbẹá mm̀ tọọ̀ ménéá àbèè ge gbó gyọ́ nèà a bá. A beè dú bíi kọọ̀ á nyaaná bá ló bé ea géè bugi togó naa kọbé à láá fùl zelí bá kyọ̀à sĩ́ ea é gé dọ boo Jèrúsalẹ̀m.