Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  May 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 39-43

Jìhóvà É Ne Kpẽ́ Buu Buù Nen Nyòòmà Bé Ea Beè Sí A Tóm Naa

Jìhóvà É Ne Kpẽ́ Buu Buù Nen Nyòòmà Bé Ea Beè Sí A Tóm Naa

Zèdèkáíà beè lọ̀l togó kèbá dùùlà bá deè tṍ e Jìhóvà née kọ á tú lóó nvee kè kẽè pá Bábilọ̀n

39:4-7

  • Ba beè fẹ́ pá nvín Zèdèkáíà gbẹáẹ́ kèsĩ́. Ba beè gbóó gimèe dẽe, tú gẹ́l kpọ́gọ́lọ́ kpànmàe bá, vaá káẹ gbẹẹ́ tọọ̀ kpọ́gọ́lọ́ mm̀ boǹ Bábilọ̀n dọ̀ọ̀mà tṍó ea ú

Ebed-melech beè zogè kọọ̀ à dẹlẹ̀ẹ̀ nyíé boo Jìhóvà vaá ièè tọa ló nyòòmà A neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Jèrèmáíà

39:15-18

  • Jìhóvà beè zìgà kọọ̀ àé kpenàè Ebed-melech mm̀ gbò tṍó e kyọ̀à sĩ́ é dọ́ boo pá Júdà

Jèrèmáíà beè tú agẹló kọọmá kpẹ̀a mm̀ gã́bug gbáá besĩ́ bà kalá kyọ̀sĩ́ Jèrúsalẹ̀m

40:1-6

  • Jìhóvà beè kpènà Jèrèmáíà mm̀ tṍó e gbò ọ́b beè beeá tení ló Jèrúsalẹ̀m vaá a beè noo kọọ̀ pá Bábilọ̀n á sọ̀ẹ bá