Ẹ̀B VÍDIÒ EA KỌLÀ BỌỌ VULÈ NÁA TÁ NYÍÈ JÌHÓVÀ, VÁ Ò ÁÁLÁ NAGBÒ BÍBVÍ:

  • Mókà gbò ànà-ànà ní ea ólò di ló gè dú kànen mm̀ dee é?

  • Mókà lé kpãa ní e kànen mm̀ dee ólò faaláẹ́?

  • Be olo ni dú kànen mm̀ dee, mósĩ́ deè ní e Lìvítikọ̀s 19:32 nè Próvẹẹ̀b 16:31 ólò láá siè ni kpóó ló é?

  • Móbá ní e Jìhóvà ólò ẹ̀bmà pá a gbò gyóòlo e kànen mm̀ dee a kpeg va lọl ló gè bọọgẹ̀ sí ól tóm kọ̀ kpẹ̀a ẹ́?

  • Éé ní e Jìhóvà gbĩ́ kọ é naa kalìbèè tṍó e ni dú kànen mm̀ dee é?

  • Mósĩ́ deè ní e gbò e baa ni dú kànen mm̀ dee é láá siè kpóó ló gbò nvín ãa ẽ́?

  • Mósĩ́ deè ní e ene kà vígà págbálà àbèè pábia ea ni dú kànen mm̀ dee ã́àa nvèè bá nè olo é?