Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Gbò e bà gé ẹb nú ea kuu gè õ̀ònà ló Kíndòm Họ́ọ̀l ea di Switzerland

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A May 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò ńkem̀ nu dòòmà bá gè nèèmà The Watchtower nè ge noòmà kà kà bel ea kil ló bé e dì deèsĩ́ é meà naa. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Kpíi Ea É Zógè Kọọ̀ Pá Ízràẹ̀l É Oòa Kẽ Kil Be

Mókà zìgà nù ní e Jìhóvà beè zìgà tṍó ea lẹẹlà Jèrèmáíà kọ á gé zalí kunukẽ̀e? Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà beè zogè ńlẹ́ẹ̀ lé láb tẹlẹ bàlà kẽé?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Ebed-melech​—Dú Kà Lé Nu Dòòmà Bá Ea Kuu Ge Ié Agẹló Nè Tóè Sàn

A beè labví láb mm̀ agẹló vaá beeláfùl ge àà sí ló Méné Zèdèkáíà, sõò a beè ié dùm tóè sàn kilma ló neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Jèrèmáíà.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ge Ẹ̀b Nú Ea Kil Ló Bẹẹ Ketõ̀ò Ge Tõo Nè Fã̀

Béè Bàrì ea di káí kólá ló kiẽ́e e ólò tõo nè fã̀, boo béè vó à bọ́ló kọ é õ̀ònà ló vaá tú kà lé bá ẹ̀bmà. Mósĩ́ deè ní e buu buù bẹ̀ì é láá dõ̀ònà dìtõ̀ò ló ge ẹ̀b nú ea kil ló Kíndòm Họ́ọ̀lẹ?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Jìhóvà É Ne Kpẽ́ Buu Buù Nen Nyòòmà Bé Ea Beè Sí A Tóm Naa

Neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì Jèrèmáíà nè Méné Zèdèkáíà beè ié nu gè naá ló kyọ̀à sĩ́ ea dọ́ boo Jèrúsalẹ̀m, sõò ba gbò nòòtẽ́ beè dú kelle kele.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Bọọ Vulè Náa Tá Nyíè Jìhóvà

Móbá ní e Jìhóvà ólò ẹ̀bmà pá a gbò gyóòlo e kànen mm̀ dee a kpeg va lọl ló gè bọọgẹ̀ sí ól tóm kọ̀ kpẹ̀a ẹ́?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Kùb “Ge Gbĩ́ Gbele Gbele Nu Nèà O Bá”

Baruch géè fã̀ Jìhóvà vaá nvèè bá nè Jèrèmáíà mm̀ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo, sõò à íe tṍó e bè náa beè láá eláná àgàlà. Éé ní e Baruch beè naaé kabé à láá fùl zelí bá kyọ̀à sĩ́ ea é dọ́ boo Jèrúsalẹ̀me?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Jìhóvà Ólò Tãanè Dee Bá Gbò Kìlmà Kpá Ló Kẽ Vaá À Ne Kpọ̀té Gbò Dàlà Kpá Ló Boo

Pá Bábilọ̀n e bà dú gbò dàlà kpá ló booí beè tú kà pọ́lọ́ bá sẹ̀ẹ̀mà pá gbò níí Jìhóvà. Ba beè sọ̀bá pá Ízràẹ̀l e ba ọgá lọl kèbá síí sii, sõò éé beè naaá ló Bábilọ̀n ne?