Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  March 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

THE WATCHTOWER

Bíb: Nyòòmà bé e ńlóò bùlà kọ́ naa, éé ní ea dú kà pọ̀bkà nènù e Bàrì ni néi ẽ́?

Dọ̀ Kpá Káí: Jọ́ọ̀n 3:16

Bá gè nèèmà: Nakà The Watchtowerí kọ́ nú ea náa vá à Bàrì à lẹ̀ẹ̀là Jíízọ̀s domá boo kunukẽ̀í kọ á úí boo nè sĩ́deè bé e beele é láá nvèè ka ló nakà nènùí naa.

ÉÉ NÍ EA DÚ É BON MÉNÉ BÀRÌ E?

Bíb: [Zogèe boo traktí.] Òó áálá nakà bíbví naa vàẹ? É kọọ̀ Boǹ Ménè Bàrì dú nu ea dì ní nyíe? bel ea baatẽ́ nu e nen gbĩ́ gè kọ̀? sẹ̀ bẹ̀l ea di káála ẹ́?

Dọ̀ Kpá Káí: Dán. 2:44; Àìz. 9:6, ékk.

Bá gè nèèmà: Nakà tráktí baatẽ́ nú e Boǹ Méné Bàrì é láá kọ̀là kilma kiẽ́e olo dì.

KPÁ GE KOLMÁ NEN SIIMÁ KÈ SẸ̀LẸ̀ NÙ GE KẼ̀ÈA BOO Ú KRÁÌST

Bá gè nèèmà: È gé kólí gi gbò nen siimá kè ene kà pọ̀bkà sẹ̀lẹ̀ nù. [Nèe kpá kólí.] Kà lèlà 11 April mm̀ gbááí, gã́bug gãà gbò nen beeá ló zivèkà boo bàlà booí é bṍóná vaá kẽ̀èa boo ú Jíízọ̀s nè ge dã́ lòbèl ea é dẹẹ̀a boo Kpá Káí e bè nóó kpẽ́ kpègè ló ea kil ló sĩ́deè bé ea ú é láá dọ̀ bélè nèi naa. Nakà kpá kólí fáálá tṍó nè kiẽ́e nakà bõ̀ònalóí é sẹẹà e kuló kĩí. È bulà kọ òó láá zọ̀i sì.

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.