Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  March 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 1-4

“Nda Dì Ní Ló Boo Béè Ge Kpènà Ni”

“Nda Dì Ní Ló Boo Béè Ge Kpènà Ni”
ÈB
Text
Image

Be à sẹlẹ Jèrèmáíà a dũuà iná kuló a 25 gbáá tṍó e Jìhóvà beè íe bá ló naamá neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì. Jèrèmáíà beè ẹ̀b belí kọọ̀ náa tulàẹ̀ ge sí nakà tómí, sõò Jìhóvà beè sièe kpóó ló tení dú ló gè kọọ̀ Àé olòó nveenèè bá neè ẽ.

  1. Mm̀ gbáá 647

    ní e ba beè íbá ló Jèrèmáíà naamá neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì e

  2. Mm̀ gbáá 607

    ní e ba beè kyọ̀gàlà sĩ́ Jèrúsalẹ̀m me

  3. Mm̀ gbáá 580

    ní e ba beè emí dénè nuí lọ̀lẹ

Dénè nui beè naaá mm̀ B.C.E.