Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  March 2017

March 6-12

JÈRÈMÁÍÀ 1-4

March 6-12
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 23 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Nda Dì Ní Ló Boo Béè Ge Kpènà Ni”: (10 mínìt)

  • [Bìlà vídiò ea Téní Ló Kpá Jèrèmáíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ.]

  • Jèr 1:6—Náa beè tàn Jèrèmáíà ge sí ãa tóm e Bàrì beè nèe (w11 3/15 29 ¶4)

  • Jèr 1:7-10, 17-19—Jìhóvà beè zìgà ge sièe kpóó ló vaá nvèè bá nè Jèrèmáíà (w05 12/15 23 ¶18; jr 88 ¶14-15)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr 2:13, 18—Mókà bàà kà pọ́lọ́ nu ní e pá nvín Ízràẹ̀l e bà náa beè bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé booá beè naa ẽ́? (w07 3/15 9 ¶8)

  • Jèr 4:10—Mm̀ mókà bug ní e Jìhóvà “beè kẹlẹ” pá a gbò e? (w07 3/15 9 ¶4)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 4:1-10

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l ea dẹẹ̀a boo “Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá.” Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo gbò kà ea di m.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 149

 • Gbò Nú E Bõ̀òna Tõ̀òí Ni Ḿm̀-mè: (7 mínìt) Bìlà vídiò Nú E Bõ̀òna Tõ̀òí Ni Ḿm̀-mè níí March.

 • Vèènù Ea Kil Ló Ge Kẽ̀èa Boo Ú Kráìst É Daamà Togó 18 March: (8 mínìt) Lòbèl ea é neà aa bá nen ea ólò ẹ̀b nù ea kil ló sìtóm kọ̀ kpẹ̀a ea é dẹẹ̀a boo Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a níí February 2016, boo a 8 náásĩ́. Tú ene enè báà kpá ge kolmá nen siimá kè Sẹ̀lẹ̀ Nù Ge Kẽ̀èa Boo Ú Kráìstí nè kọ̀láá kà pá vígà vaá ò téní boo gbò nú ea di m. Kọ́ nòònù ea kuu bé e bọọ bõ̀ònatõ̀ò é láá dõo kpá kólí kiẽ́e eo ólò kọi kpẹ̀a naa.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 9 togó ¶10-15, tã́ànu ea di boo 90 náásĩ́, nè gbò ńkpó ea di boo 93, 96-97 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 74 nè Tã̀àgãló