Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  March 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Nvèè Bá Nè Pá O Tọ Kọ Bàá Kẽ̀èa Boo Jìhóvà

Nvèè Bá Nè Pá O Tọ Kọ Bàá Kẽ̀èa Boo Jìhóvà

Jìhóvà beè lẹ̀ẹ̀là Jèrèmáíà kọ á gé ãane pá Júù nyòòmà kyọ̀à sĩ́ ea é dọ́vá boo, boo béè kọọ̀ Jìhóvà ea dú ba Bàrì tá vá nyíe. (Jèr. 13:25) Mósĩ́ deè ní e dóí beè gbóó bã kèbá íb nakà dìtõ̀ò bììla nyíe e Bàrì tẹ́lẹ̀ vá booí é? Pá nvín Ízràẹ̀l a pee ba gbaa ló e ba beè ié kilma ló Bàrì. Níí dú boo béè kọọ̀ gbò e bà dú togó boo tọ náa gbantṍ ló gbò dùùlà bá deè tṍ ea di mm̀ Dìtolónomì 6:5-7.

Pá tọ e ba gbaa ló kilma kiẽ́e Jìhóvà dì palàge agaló ólò nvèè bá mm̀ ge naa kọọ̀ bõ̀ònatõ̀ò á agaló e deè nieí. Gbò tẹ̀ nè kà é láá nvèè bá nè pá ba tọ kọ bàá kẽ̀èa boo Jìhóvà tení dú ló ge olòó noo nòònù Fã̀ Pá Tọ. (Ps. 22:27) Tṍó eo ní ẹbvii vídiò ea kọlà: Gbo Moǹ Belí . . . É Íè Ge Dìí Nyíe—Ge Bĩiná Gi Bel Pá Tọ” lọ̀l, gbóó aalá nagbò bíbví:

  • Mósĩ́ deè ní e sìgà pá tọ beè láá bé èlbá gbò ànà ànà ea ólò bọọgẹ̀ nvèè tã̀àgã ló fã̀ pá tọẹ́?

  • Mókà sìgà gbò lé kpẽ́ ní ea ólò sìlà aa mm̀ ge olòó sẹlẹ nòònù Fã̀ Pá Tọẹ́?

  • Tṍó em gbĩ́ì ge sẹlẹ fã̀ pá tọ, mókà gbò ànà ànà ní ea ólò elá ḿ sĩ́é, vá à mó bá ní em ni noo gè sií lóé?