Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 12-16

Jìhóvà Beè Tá Nyíè Pá Nvín Ízràẹ̀l

Jìhóvà Beè Tá Nyíè Pá Nvín Ízràẹ̀l

Jìhóvà beè tú tóm e ànà ànà di m nè Jèrèmáíà ea é baatẽ́ bé ea ni bééláfùl ge tú kyọ̀à sĩ́ tẹlẹ boo gbò gbóò togó ea dú Júdà nè Jèrúsalẹ̀m naa.

Jèrèmáíà sí gé zalí báà kàn ge bọá tõ̀òtẽ́

13:1, 2

  • Báà kàn ea bọ́á tõ̀òtẽ́í tõó dọ̀ kàà gbaa ló ea beè di zẹ̀ẹ̀ Jìhóvà nè dóá

Jèrèmáíà beè faalá báà kàn ge bọá tõ̀òtẽ́í kilma gã́ Pène Ufrétìz

13:3-5

  • A beè àà sì gé tú báà kàn ge bọá tõ̀òtẽ́í gṍ mm̀ kolo kolo kẽ kiẽ́e ea di gbàà gù, vaá òòa kẽ kil Jèrúsalẹ̀m

Jèrèmáíà beè òòa kẽ sí gã́ Pène Ufrétìz boo béè ge tú báà kàn ge bọá tõ̀òtẽ́á òòma kẽ

13:6, 7

  • A beè mòn kọọ̀ báà kàn ge bọá tõ̀òtẽ́á a savà

Jìhóvà beè gbóó baatẽ́ nuí nè Jèrèmáíà tṍó ea ni kyãà dénè kyẽèí lọ̀l

13:8-11

  • e kọọ̀ Jèrèmáíà beè kìlmà bùlà kẽ vaá gbàntṍ ló nakà lẹ̀ẹ̀là ea beè ẹ̀b belí kọọ̀ náa tavàlàí íe kà agẹbá nú ea náa mm̀ pììgà e Jìhóvà piigà boo béè ge naa kọ bàá dã́tẽ́ ló