Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  March 2017

March 27–April 2

JÈRÈMÁÍÀH 12-16

March 27–April 2
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 135 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Jìhóvà Beè Tá Nyíè Pá Nvín Ízràẹ̀l”: (10 mínìt)

  • Jèr 13:1-5—Jèrèmáíà beè gbàntṍ ló dùùlà bá deè tṍ ea aa bá Jìhóvà kọ á gṍ báà kàn ge bọá tõ̀òtẽ́, náa kal ló béè kọọ̀ a beè bĩiná agẹbá sìà kpóó ló (jr 51 ¶17)

  • Jèr 13:6, 7—Tṍó e Jèrèmáíà kyãà gbele begè dẽè kyẽè ge sì gé tú báà kàn ge bọá tõ̀òtẽ́á, a beè mòn kọọ̀ a savà (jr 52 ¶18)

  • Jèr 13:8-11—Jìhóvà géè baatẽ́ nèe kọọ̀ kàà gbaa ló e ẹlẹ beè ièè kilma ló pá Ízràẹ̀l é kyọà boo béè ba agẹ togó (jr 52 ¶19-20; it-1 1121 ¶2)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr 12:1, 214—Mókà bíb ní e Jèrèmáíà beè bĩináé, vá à Jìhóvà beè aalá naa vàẹ? (jr 118 ¶11)

  • Jèr 15:17—Jèrèmáíà beè ẹ̀b ge bã̀àgì kóò naa vàẹ, vá à mósĩ́ deè ní e beele é láá nó ẹlẹ ẹ́? (w04 5/1 12 ¶16)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 13:15-27

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Kpá ge kolmá nen siimá kè Sẹ̀lẹ̀ Nù Ge Kẽ̀èa Boo Ú Kráìst nè vídiò—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Kpá ge kolmá nen siimá kè Sẹ̀lẹ̀ Nù Ge Kẽ̀èa Boo Ú Kráìst nè vídiò—Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Lòbèl: (6 mínìt) w16.03 29-31—Togó bel: Mó Tṍó Ní E Gbele Bábilọ̀n Beè Sii Gbò E Bà Géè Fã̀ Bàrì Nvee Kèbá Síí Sii É?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST