Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  March 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Bá Gè Tú Kpá Ea Kọlà: Gbàntṍ ló Bàrì Siimá Tóm

Bá Gè Tú Kpá Ea Kọlà: Gbàntṍ ló Bàrì Siimá Tóm

Ge tú kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí noòmà gbò ea ólò tàvàlà vá ló ge bugi nu ní ea beè naa bà emí nakà bróshọ̀ ea kọlà Gbàntṍ ló Bàrì e, boo béè kọọ̀ à fáálá áá fùtó. Ba beè noo buù kà fùtó ea di boo pálaa kà náásĩ́í leevè bií ló gbò álò e bà niinà tọ́ ló dõona kà fùtó kọbé à nveè bá nèi tṍó eo gé lóai sọ́l aalíí boo nakà nu dòòle lóá dọí boo ní ea bẽene.

Nakà bróshọ̀ ea kọlà Gbàntṍ ló Bàrì vaá Ò Tõó Dùm Dọ̀ Dèdèí íe tẽ̀ènè íb nu dòòle ló belí nágé Gbàntṍ ló Bàrì, sõò à fáálá gã́bug émì nu vaá gbò e bàé láá bugi ńkem kem̀ nu é láá tú siimá tóm. À ólò bọọgẹ̀ leemá pá vígà ge tú nakà kpáí sẹ̀ẹ̀a bá, boo tṍó e nen e bà gé nóòmàe nuá gé fáálá Gbàntṍ ló Bàrì. Gã́bug náásĩ́ íe ńkpó e bọọ loa sọ́l é láá kpáá aa m, dẹ̀ẹ̀a boo tàvẹ̀ nù nen eo gé nóòmàe nuá.

Òó láá nè ene kà gbàà pálaa kà bróshọ̀í kọ̀láá tṍó, kalìbèè níì kpá e bà gé né ẽ́á nì. Tṍó eo gé sẹlẹ nò Kpá Káí tọ, tú gbò nu dòòle lóí bààmà tẽ́ nú ea di mm̀ Kpá Káí. Bĩiná gĩ́e bíb kọbé ẹlẹ ló nágé bel tẹlẹ dẽe nè ge àgala boo kọọ̀ à dã́tẽ́ ló nú eo géè noomàa. Bugi vaá ò ló sọ́l boo gbò ketõ̀ò Kpá Káí ea di kè kẽí. Tṍó eo ní nói nakà bróshọ̀í lọ̀l, gbóó noi kpá ea kọlà What Does the Bible Really Teach? àbèè What Can the Bible Teach Us? ge nvèèmà bá nèe kọ á sìm kilsĩ́ kọbé à diìamúú.