Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  March 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 8-11

Gbò Nen É Láá Sìm Kilsĩ́ É Be Jìhóvà Dì Vá Ló

Gbò Nen É Láá Sìm Kilsĩ́ É Be Jìhóvà Dì Vá Ló

Gbò nen náa íe kói àbèè nèà deè ge láá bẹ̀lmà ba lóó

10:21-23

  • Boo béè kọọ̀ gbò e Jìhóvà beè íbá ló kọ bàá tulè dó Ízràẹ̀l náa beè bĩináe nu bá, beè naa kọọ̀ bàá zààlà pè

  • Kọ̀láá nen ea nyoone nvéè tùle ea aa bá Jìhóvà é íé fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló, ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe, vaá à sim kilsĩ́