Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  March 2017

March 20-26

JÈRÈMÁÍÀ 8-11

March 20-26
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 117 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Gbò Nen É Láá Sìm Kilsĩ́ É Be Jìhóvà Dì Vá Ló”: (10 mínìt)

  • Jèr 10:2-514, 15—Ńbàlì gbò dóà la dú gbò kyáá ńbàlì (it-1 555)

  • Jèr 10:6, 7, 10-13—Jìhóvà ní ea dú kà kà Bàrì e, náa bélí ńbàlì gbò dóà la (w04 10/1 11 ¶10)

  • Jèr. 10:21-23—Gbò nen náa gé láá sìm kilsĩ́ e Jìhóvà á gé vá ló (w15 9/1 15 ¶1)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr 9:24—Mó íb gááva nè dàlà kpá ló boo ní ea dú lé é? (w13 1/15 20 ¶16)

  • Jèr 11:10—Éé ní ea náa Jèrèmáíà à tú òb tẽ́gã ea aa deè boo gù nvee mm̀ bel kyọ̀à sĩ́ ea géè lò, náa kal ló béè kọọ̀ ba beè kyọ̀sĩ́ Sàmérià mm̀ gbáá 740 B.C.E. e? (w07 3/15 9 ¶2)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 11:6-16

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Kpá ge kolmá nen siimá kè Sẹ̀lẹ̀ Nù Ge Kẽ̀èa Boo Ú Kráìst nè boo kóó wp17.2—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Kpá ge kolmá nen siimá kè Sẹ̀lẹ̀ Nù Ge Kẽ̀èa Boo Ú Kráìst nè boo kóó wp17.2—Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) ld 4-5 náásĩ́ (Nen eo gé noòmàe nu é láá sà fùtó eo é lói sọ́l boo.)—Kolí není domá kè Sẹ̀lẹ̀ Nù Ge Kẽ̀èa Boo Ú Kráìst.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 101

 • Bá Gè Tú Kpá Ea Kọlà: Gbàntṍ ló Bàrì Siimá Tóm”: (15 mínìt) Dààmà togó tení dú ló ge tú vòò kà mínìt loomá sọ́l boo togó belí. Tṍóá, ò gbóó bìlà vaá ló sọ́l boo vídiò ea zógè tṍó e bà gé tú 8 nè 9 náásĩ́ mm̀ bróshọ̀í sẹ̀ẹ̀mà nò Kpá Káí tọ. Nen ea gé nó nuá fáálá bróshọ̀ ea kọlà Gbàntṍ ló Bàrì boo tṍó e nen ea gé nóòmàe nu fáálá Gbàntṍ ló Bàrì vaá Ò Tõó Dùm dọ̀ Dèdè. Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá ẹ̀b dẽè baálà Gbàntṍ ló Bàrì vaá Ò Tõó Dùm dọ̀ Dèdè.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 98-99 náásĩ́, 10 togó ¶1-7

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 35 nè Tã̀àgãló