Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 5-7

Ba Beè Òòà Aa Ló Gè Naa Bùlà Bàrì

Ba Beè Òòà Aa Ló Gè Naa Bùlà Bàrì

7:1-4, 8-10, 15

  • Jèrèmáíà beè tú agẹló kọọmá pọ́lọ́ nè dùm bààsĩ́ ea beè di mm̀ pá Ízràẹ̀l tẹlẹ bàkà kẽ

  • Pá Ízràẹ̀l beè ẹ̀b tọọ̀ káí naamá kpò biè ea é láá kpenàè va

  • Jìhóvà beè naa kọ bàá nyimá kọọ̀ ge vaalá gyọ́ọ náa náa kọ bàá aa ló ba pọ́lọ́ lab dògò

Bugi Togó Boo: Mósĩ́ deè ní e nda é láá àgala boo kọọ̀ ńdáà fã̀ dú ní ea gbáá ló bùlà Jìhóvà e bè níì ní ea gbáá ló nàànù kunukẽ̀ nì ẽ?

Jèrèmáíà ea di élá kà lèlà gbàn sĩ́ ea téní bã mm̀ tọọ̀ Jìhóvà