Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  March 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Bá Gè Tú Kpá Ea Kọlà: Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É? Siimá Tóm

Bá Gè Tú Kpá Ea Kọlà: Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É? Siimá Tóm

Ba beè emí nakà bróshọ̀ ea kọlà Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É? kọbé è zọ nen e ólò noòmàe Kpá Káí noá dààà togó àbèè ke kùbmà buù tṍó e gé zọ́ẹ noá nu. * Lọl 1 tẹlẹ 4 kpò nu ge nò náa kọọ̀ nen e gé noòmàe nu á palàge nyimái ló leevè dì belí gbò nen, lọl a 5 tẹlẹ 14 kpò nveè bá nè va kọ bàá nó nu ea kil ló bẹẹ tóm, vaá a 15 tẹlẹ 28 kpò à kọ́ bé e bẹẹ bõ̀ònaló gé sí tóm naa. À ólò palàge dú lé ge nó buù kpòí lọl dààà togó imá kùbmà, áá bèè kọọ̀ bíi ea di ló nená kà lèlà tṍóá bĩ́íná kọ ó pẹẹ sí gbàà. Buù kpò nu ge nòí di boo buù kà náásĩ́ vaá òó láá zọ̀ẹ lóá sọ́l boo mm̀ kóló vòò àbèè òb kà mínìt.

  • Kolíe bùlà nyòòmà bíb ea dú togó bel buù kpò nu ge nòí

  • Gbai bugii nu ge nòí tẹlẹí kùbmà àbèè ò bugií mm̀ kpò kpò

  • Ló sọ́l boo nú eo géè bugiá. Bĩináe gbò bíb ea di kẽ̀ kẽí nè gbò fùtó ea di kpàní. Bugi vaá ò ló sọ́l boo gbò ketõ̀ò Kpá Káí e bà émíí, bé ea bọ́ló naa. Baatẽ́ kọọ̀ ńkem̀ togó bel e bà émí mm̀ pọ̀b pọ̀b súú kpá á áálá bíb ea dú togó bel buù kpò nu ge nòì naa

  • Be à gá náa ńkpó ea kọlà “Ge Kpáá Nyimá Bọ̀ọ̀vẹ̀” à di ló, gbai bugii vaá ò síè kpóó ló nen eo gé nóòmàe nuá kọ á tú gbò lọ̀ọ̀gà bùlàí siimá tóm

^ par. 3 Nakà bróshọ̀í ea di boo íntanèt ní ea dú kà ń ãa e kọ̀láá kà nu égá m-mé.