Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  March 2017

March 13-19

Jèrèmáíà 5-7

March 13-19
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 66 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Ba Beè Òòà Aa Ló Gè Naa Bùlà Bàrì”: (10 mínìt)

  • Jèr 6:13-15—Jèrèmáíà beè tú náàkyọ̀ gbò dóá ẹẹ́dẹi (w88 4/1 11-12 ¶7-8)

  • Jèr 7:1-7—Jìhóvà beè pììga boo ge naa kọ bàá ọgá (w88 4/1 12 ¶9-10)

  • Jèr 7:8-15—Pá Ízràẹ̀l beè ié bùlà kọọ̀ Jìhóvà náa gé lábví tọ́ọ̀ kà láb (jr 21 ¶12)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr. 6:16—Éé ní e Jìhóvà géè siè kpóó ló pá a gbò kọ bàá naa ẽ́? (w05 11/1 23 ¶11)

  • Jèr 6:22, 23—Éé ní ea náa èé láá kọọ̀ gbò nen é aa “boo kpò kunukẽ̀ ea di deè boo gù dù e”? (w88 4/1 13 ¶15)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 5:26–6:5

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) T-36—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) T-36—Ló sọ́l boo “Gè Bugi Togó Nyòòmà.” Kolí není domá kè Sẹ̀lẹ̀ Nù Ge Kẽ̀èa Boo Ú Kráìst.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) jl 1 kpò nu ge nò—Kolí není domá kè Sẹ̀lẹ̀ Nù Ge Kẽ̀èa Boo Ú Kráìst.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 125

 • Bá Gè Tú Kpá Ea Kọlà: Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É? Siimá Tóm”: (15 mínìt) Dààmà togó tení dú ló gè tú vòò kà mínìt loomá sọ́l boo togó belí. Tṍóá, ò gbóó bìlà vaá ló sọ́l boo vídiò ea zógè bé eé láá zọ̀ nen e ólò noòmàe Kpá Káí noá 8 nu ge nò ea di mm̀ bróshọ̀í naa. Siè kpóó ló kọ̀láá nen ea ólò sẹlẹ nò Kpá Káí tọ kọ bàá tú nakà bróshọ̀í siimá tóm buù sè.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 9 togó ¶16-21, ńkpó ea di boo 94 náásĩ́, nè ge tení boo ńkpó ea di boo 95 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 10 nè Tã̀àgãló