Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

Gbò e bà gé kólí nen siimá kè Dè Gyã́á Ló M̀m̀-ne Bẹẹ Tẹ̀ Íe gbẹá Albania

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A March 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò ńkem̀ nu dòòmà bá gè nèèmà The Watchtower màgàzíìn nè ge noòmà kà kà bel ea kil ló Boǹ Méné Bàrì. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

“Nda Dì Ní Ló Boo Béè Ge Kpènà Ni”

Tṍó e Jìhóvà Bàrì beè íbá ló Jèrèmmáíà naamá neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì, Jèrèmáíà beè ẹ̀b belí kọọ̀ náa tulàẹ̀ ge sí nakà tómí. Jìhóvà beè sièe kpóó ló naa vàẹ?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Ba Beè Òòà Aa Ló Gè Naa Bùlà Bàrì

Pá Ízràẹ̀l beè ié bùlà kọọ̀ ge vaalá gyọ́ọ é náa kọ bàá aalìẹ̀ ló ba pọ́lọ́ lab dògò. Jèrèmáíà beè tú agẹló kọọmá pọ́lọ́ nè dùm bààsĩ́ ea beè di mm̀ pá Ízràẹ̀l tẹlẹ bàkà kẽ.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Bá Gè Tú Kpá Ea Kọlà: Bà Mée Ní Bà Gé Náa Bùlà Jìhóvà Deè Nieí É? Siimá Tóm

Tú bróshọ̀í siimá tóm mm̀ ge naa kọọ̀ nen eo gé noòmà nu á palàge nyimá ló Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà, bẹẹ tóm nè bẹẹ bõ̀ònaló.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Gbò Nen É Láá Sìm Kilsĩ́ É Be Jìhóvà Dì Vá Ló

Mm̀ dó Ízràẹ̀l ea beè tení kil nvéeá, kọ̀láá nen ea nyoone nvéè tùle ea aa bá Jìhóvà é íé fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló, ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe, vaá à sim kilsĩ́.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Bá Gè Tú Kpá Ea Kọlà: Gbàntṍ ló Bàrì Siimá Tóm

Tú nu dòòle ló nè ge tú kà kà bel ea di mm̀ Kpá Káí noòmà gbò ea ólò tàvàlà vá ló ge bugi nu.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Jìhóvà Beè Tá Nyíè Pá Nvín Ízràẹ̀l

Éé ní e Jìhóvà Bàrì géè baatẽ́ tṍó ea kọ́ nè Jèrèmáíà kọ á kyã̀à nú ea é tóólá 300 kà mile sí gã́ Pène Ufrétìz vaá à gṍ báà kàn ge bọá tõ̀òtẽ́á kĩá ẽ́?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Nvèè Bá Nè Pá O Tọ Kọ Bàá Kẽ̀èa Boo Jìhóvà

Ge olòó noo nòònù Fã̀ Pá Tọ é láá nvèè bá nè pá o tọ kọ bàá kẽ̀èa boo Jìhóvà. Mósĩ́ deè ní eo é láá bé èlbá gbò ànà ànà ea ólò bọọgẹ̀ nvèè tã̀àgã ló fã̀ pá tọẹ́?