Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 51-52

Moǹ Bel Jìhóvà Ólò Mm-má Gbõ̀ònà Bé Ea Beè Kọ́ Naa

Moǹ Bel Jìhóvà Ólò Mm-má Gbõ̀ònà Bé Ea Beè Kọ́ Naa

Jìhóvà ólò tú tṍó gbẹẹ́ deèsĩ́ vaá kọ́ gbõ̀ònà bé e nu é nááá naa

Neǹ táà bò díìla ea ólò kùdẽe ló méné pá Pésìà

“Palàge ọ́ ból o díìla”

51:11, 28

  • Pá Mídìà nè Pésìà beè dú gbò e bà ólò láá palàge tã́ bò díìla vaá níà bèè nú e ba beè olòó tú beemá bé é. Bà ólò ọ́ ból ba bò díìlaí kọbé à láá palàge tìb nen bã m

“Gbò bé pá Bábilọ̀n náa béná bé”

51:30

  • Kpá ea kọlà Nabonidus Chronicle kọ́ọ̀: “Gbò bé Sáírọ̀s beè bã Bábilọ̀n e bà náa beè bé-bé.” Be à sẹlẹ níí tõó dọ̀ kọọ̀ gbò béá nè ọ̀và náa beè elá èla bè ea ḿm̀-mè kọ́ọ̀ bùlà Bàrì e Jèrèmáíà beè kọ̀a

Kpá ea kọlà Nabonidus Chronicle

“Bábilọ̀n é dú bon e áá báa báà dem ní ea é dié [vaá àé] kyọa sĩ́ dọ̀ dè-dè”

51:37, 62

  • Lọ̀l gé dàà togó gbáá 539 B.C.E., ní e ka ea beè di ló Bábilọ̀n beè gbóó dọ̀ẹ. Gbele Alexander géè gbĩ́ gè tú Bábilọ̀n naamá ńlẹ́ẹ̀ pọ̀b bon, sõò bùló ú beè dọ̀ẹ́ boo. Dààmà togó tṍó e gbò e bà gé nyoone nvéè Kráìst ã́àa bã kẽá, bon e áá pá Júù ní e ba beè dìe beè di kĩé, ea náa kọọ̀ neǹ tóm Pítà á ié nú ea é élá boo sí Bábilọ̀n. Sõò à gá dú mm̀ ténì gbò gbáá C.E., ba beè kyọ̀sĩ́ boní naa ní e bè náè kpáá dìnà

M̀m̀-meè gbò kọ́ọ̀ bùlà Bàrì ea di mm̀ Kpá Káí tọ́á ló olo naa vàẹ?

 

Éé ní e nda é láá noòmà dõona gbò ea kil ló nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí é?