Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ńlóò Zìgà Eo Íè Mm̀ Gbò Zìgà Nù Jìhóvà Agaló Naa Vàẹ?

Ńlóò Zìgà Eo Íè Mm̀ Gbò Zìgà Nù Jìhóvà Agaló Naa Vàẹ?

Jóshùà nè Sólomoòn beè gbá àgala boo kọọ̀ tọ́ọ̀ kà moǹ bel Jìhóvà ea kil ló gbò a zìgà nù gáà lọ̀ ge naaá. (Jós. 23:14; 1 Kíǹ. 8:56) Bel ea aa gã́ pálaa gbòí kpáá agẹlẹ ló agẹ dòà díí kẽ e bẹẹ zìgà dẹẹ̀a booá.​—2 Kọ́r. 13:1; Táí. 1:2.

Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà beè mm-mè gbò a zìgà nù mm̀ deè Jóshùà ẹ? Zọ̀ pá o tọ ẹ̀b vídiò ea kọlà ‘Bã̀àna Enèkà A Mon Bel Gáà Lọ̀ Ge Naaá.’ Tṍóá ò gbóó bĩiná nagbò bíbví: (1) Mósĩ́ deè ní eo é láá nó láb e Réhàb beè labví ea zógè kọọ̀ à íèè zìgà ẹ? (Híb. 11:31; Jém̀z 2:​24-26) (2) Mósĩ́ deè ní e pọ́lọ́ nu dòòmà bá Ékàn zógè tẹlẹ bàlà kẽ kọọ̀ ge sẹlẹ lọ̀l togó kèbá ólò màn kyọ̀à sĩ́é? (3) Kalìbèè kpóó beè palàge di ló gbò bé pá Gíbìòn, éé ní ea náa bà kẹlẹ Jóshùà vaá zọ̀ pá Ízràẹ̀l naaá fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló é? (4) Mósĩ́ deè ní e moǹ bel Jìhóvà beè mm-má tṍó e vòò kà méné pá Ámòn beè siìmà pọ̀ pá Ízràẹ̀l ẹ? (Jós. 10:​5-14) (5) Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà ni nveè bá nè ni tṍó eo túù Boǹ Méné Bàrì nè a lé lab dògò naamá túá kà nú mm̀ o dùme?​—Máát. 6:33.

Boo tṍó e bugì togó boo dénè gbò nú e Jìhóvà beè naa tṍó ea kil nvéeá, nu ea gé náa kátogóí, nè nú ea é beè naá dì deèsĩ́, bẹẹ zìgà kilma ló gbò a zìgà nù é kpáá palàge agaló.​—Róm̀ 8:​31, 32.

É kọọ̀ ò íè gé zìgà belí Jóshùà?