Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2017

 GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Nvèè Sãá Tẽ́ Gbò Kpãà Lé Láb Jìhóvà

Nvèè Sãá Tẽ́ Gbò Kpãà Lé Láb Jìhóvà

Jìhóvà Bàrì ólò noo kpãà bé e gbò nen é tõó dùm ea bọ́ló naa. Dì belí nu dòòmà bá, à ténmá kọọ̀ ílà dóm nè va á dú díí ea bọ́bví págbálà nè pábia naamá tẽ̀ènè kà. (Máát. 19:​4-6, 9) Kọ̀láá íb dùm kúnà gã̀ palàge bẽemáe. (1 Kọ́r. 6:​9, 10) À ne nàgé gbò nòòkúu ea kil ló ge nvèà nu nè ge sẹ̀ẹ̀à gyáá ból ea tú pá a gbò sẹlẹ́ kele.​—Dìt. 22:5; 1 Tím. 2:​9, 10.

Mm̀ bàlà booí deè nieí, gbele tõ̀ò gbò nen kin gbò nòòkúù Jìhóvà. (Róm̀ 1:​18-32) Bà sọtọ́ deè kọọ̀ bùlà e gbò nen íe nyòòmà nú ea gé téní á lẹẹlàẹ̀ va bel ló kilma ló kọ̀là ló ge nvèà, bá ge sẹ̀ẹ̀mà gyáa, nè ba láb. Gbele tõ̀ò nen lábví pọ́lọ́ láb vaá gbóó kọ́ gbò e bà lábví dõona íb láb kyọ̀.​—1 Pít. 4:​3, 4.

Dì belí Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà, èé íè ge nvèè sãá tẽ́ gbò kpãà lé láb Bàrì mm̀ agẹló. (Róm̀ 12:9) Èé náa naa vàẹ? Èé tú kèèlè naamá kọọ̀ gbò nen á nyimá ló gbò nú ea léémáe. Sõò à dú bíi kọọ̀ beele é tõó boo gbò kúu ea bọ́ló mm̀ bẹẹ dùm. Dì belí nu dòòmà bá, tṍó e gé sa nu gè nvèà nè íb gyáa èé sẹẹ̀a ból, èé láá bĩiná bẹẹ bá kọọ̀: ‘É kọọ̀ gbò nu em saàí gbáá gé ló gbò nòòkúù Jìhóvà sẹ̀ níí pá bàlà boo é? É kọọ̀ nà nvèà nù nè sĩ́deè bé em sẹẹà gyáa ból naa zógè kọọ̀ m̀m̀ kà lé neǹ Kráìst em ólò siiá pọ̀ ló Bàrì?’ Àbèè tṍó eo gé sa gbò báà kpa ge ẹ̀b, èé láá bĩiná bẹẹ bá kọọ̀: ‘Àé léémá gé Jihóvà be m̀ ẹb nuí? É nu em gbĩ́ì ge ẹ̀bví dalà kpãa ló mó íb dùme? É kọọ̀ kólì kyáà em saà nèà é ọọvẹ ló nà dùm ge kìn pọ́lọ́ nu? (Ps. 101:3) É kọọ̀ àé láá dú kpò dem̀ kúm̀ tọ́ ló nèà pá beélè tọ àbèè dõona gbò?’​—1 Kọ́r. 10:​31-33.

Éé ní ea náa à palàge dú bíi kọ é nvèè sãá tẽ́ gbò kpãà lé láb Jìhóvà ẹ? Jíízọ̀s Kráìst é gé kyọ̀sĩ́ gbò dó àla bií ló gbò pọ́lọ́ lab dògò. (Èzí. 9:​4-7) Áá gbò e bà gé náa bùlà Bàrì ní e bàé sígáẹ́. (1 Jọ́ọ̀n 2:​15-17) Naanii èé dalà kpãa ló gbò nòòkúù Jìhóvà kọbéè gbò nen mon lé láb e gé lábví vaá nvèè ka ló Bàrì.​—1 Pít. 2:​11, 12.

Éé ní e nu em nveà nè bá em sẹẹmà gyáa ból kọ́ kilma ló nà ge tõó boo gbò nòòkúù Bàrì e?

Ẹ̀B VÍDIÒ EA KỌLÀ: DÚ KÓÒ JÌHÓVÀ​—ENE KÀ PÁGBÁLÀ, ENE KÀ PÁBIA, VÁ Ò ÁÁLÁ NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Éé ní ea náa vaá nyìmànù à di mm̀ ge tõó boo gbò nòòkúù Jìhóvà ẹ?

  • Éé ní ea náa à bọ́ló kọọ̀ tẹ̀ nè kà á tú nòòkúù Jìhóvà noòmà ba gbò nvín tṍó e bà di-dí ńkem mé?

  • Mósĩ́ deè ní e gbò nvín ãa nè gbò kànen é láá gbá nvèè bá nè gbò nen kọ bàá ié dọ̀ bélè lọl ló lé láb Bàrì e?