Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 6-10

É Kọọ̀ Bàé Nveè Ni Gé Kpíì Dùùà Ló?

É Kọọ̀ Bàé Nveè Ni Gé Kpíì Dùùà Ló?

Mòà nù dẽè Èzíkiẹ̀lí beè mm-má tṍó e bà kyọgàlà sĩ́ Jèrúsalẹ̀m deè kéléá. À ḿḿ-má naa vàẹ deè nieí é?

9:1, 2

  • Gbálà e sááté émà kpá dìé báá tõó dọ̀ Jíízọ̀s Kráìst

  • Ọ̀ọ̀lẹ̀ gbálà nen e nu gè fẹẹmá nen di vá báá doà bá gbò nyómá tóm nè Jíízọ̀s ea dú ba neǹ togó

9:3-7

  • Gbele tõ̀ò gã́bug gbò nená é íe baálà kpíi tṍó ea é béélá va bel ló naamá naanà ból mm̀ tṍó pọ̀b kpo tã̀àgã̀

Mókà láb ní ea bọ́ló kọ ḿ labví kọbé m̀ láá ié nakà kpíì dùùàí é?