Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | LÀMÈNTÉSÌÒN 1-5

Ge Ié Dùm Ge Elá Bànà Ólò Nvèè Bá Nèi Kọ É Ié Ĩ̀ìmà

Ge Ié Dùm Ge Elá Bànà Ólò Nvèè Bá Nèi Kọ É Ié Ĩ̀ìmà

Éé ní ea beè nvèè bá nè Jèrèmáíà kọ á ié ĩ̀ìmà mm̀ lé bùlà náa kal ló béè kọọ̀ à géè mòn agẹbá tã̀àgã̀e?

3:20, 21, 24,26, 27

  • A beè àgala boo kọọ̀ Jìhóvà é “dọ kil kẽ” nè gbò e bà ọ́gá èèlè nyíè zẹ̀ẹ̀ pá A gbò vaá à náa kọọ̀ bàá aa kèbá ba dìtõ̀ò bììla nyíe

  • A beè nó “gè láá ĩ̀ìmà tã̀àgã̀ lọ̀l gé tṍó ea beè di-dí pá nvín.” Ge olòó ié ĩ̀ìmà tṍó eo di ńkem ólò nvèè bá nè nen kọ á láá bé èlbá gbò ànà ànà ea é beè eláẹ́ sĩ́ mm̀ dùm tṍó ea ni dú kànen

Mósĩ́ deè ní e nda é kpóógá dee ló nyòòmà gbò ànà ànà ea di sĩ́é?

 

Mósĩ́ deè ní e nda é láá ié dùm ge elá bànàe?