É kọọ̀ à íe tṍó ea beè tàvàlà ní ló ge kọ́ kpẹ̀a? Gã́bug bẹ̀ì é láá aalá naa ẽei. Ló éé? Be à sẹlẹ è ólò bọ̀ọ̀gẹ̀ zọ̀ gbò e bà náa íe lèèmá m àbèè gbò e bà ólò gbalá bã̀ súng nyòònà, àbèè kọọ̀ è ólò siiá pọ̀ ló ge ló bel nè gbò nen e bè née nyímà ló. Mm̀ kà kà, gbò nuí é láá ọọvẹ ló bẹẹ zààvà. Náa kal ló béè kọọ̀ è gé fã Bàrì ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe ea gbĩ́ kọọ̀ é tú ẹ́ẹ́ nyíe siimàè tóm neè ẹlẹ. (Ps. 100:2; 1 Tím. 1:11) Moní kà taà kà lé búg ní ea é náa kọ ó ié lèèmá mm̀ sìtóm kọ̀ kpẹ̀aí é?

Túá kà, è ólò vee kpẹ̀a ea kil ló ból dẽesĩ́. Náa kal ló béè kọọ̀ ból dẽesĩ́ a dọ kil kẽ́ zẹ̀ẹ̀ gbò nen deè nieí, èé láá kọ́ “lé kpẹ̀a ea kil ló lé nu” nvee nyíè gbò nen. (Àìz. 52:7) Sõò lé kpẹ̀a ea kil ló Boǹ Méné Bàrì é láá màn nàgé zààvà nèà beele. Besĩ́ è kálá àà sì gé kọ́ kpẹ̀a, zẹ́ẹ́ bugi togó boo gbò tã́áná dee bá e Boǹ Méné Bàrì é dómá boo kunukẽ̀í.

Ní ea égè bàà kà, lé kpẹ̀a e gé kọ́í ólò dọ̀ bélè nèà gbò nen nyòòmà dénè bé e bàé tõó dùm naa vaá à léémá Bàrì. Bà nó gè òòà aa ló gbò láb ea é láá nvèè va kom ló vaá gbóó ié ẹ̀b dẽesĩ́ dùm e bè náa tá. (Àìz. 48:​17, 18; Róm̀ 1:16) Èé láá dòòmà dẽe ló bẹẹ bá dì belí gbò e bà gé sí tóm ge gbĩ́ nen vaá dùùlà va. Kalìbèè sìgà gbò náa gbĩ́ kọ bàá duulàẹ̀ va, è ólò kilsĩ́ ge gbĩ́ gbò e bà gbĩ́ gè dùùà.​—Máát. 10:​11-14.

Ní ea égè taà kà, vaá à palàge dì bíi dú kọọ̀, bẹẹ kọ̀ kpẹ̀aí ólò nvèè ka ló Jìhóvà. Ẹlẹ ólò palàge nvèè ká ló bẹẹ sìtóm kọ̀ kpẹ̀aí. (Àìz. 43:10; Híb. 6:10) Nagé, à ólò taalẹ bá nèi a nyómá káí kọbé è láá sí tómí mm-mè. Boo béè vó, bàn Jìhóvà kọ á neè ni zààvà, ea dú ene kà ea di zẹ̀ẹ̀ ból súú nyómá káíá. (Gàl. 5:22) Tení domá ló a nvèè bá, èé láá bé èlbá bẹẹ tã̀àgã̀ bùlà vaá è kọ́ kpẹ̀aí mm̀ agẹló. (Tóm 4:31) Tṍóá, kọ̀láá bé e dìtõ̀ò ea di mm̀ kiẽ́e e ólò kọ́ kpẹ̀a meà naa, èé gbóó ié lèèmá mm̀ bẹẹ sìtóm kọ̀ kpẹ̀aí.​—Èzí. 3:3.

Móbá ní ea é léémá ni ge ẹ̀bmà sìtóm kọ̀ kpẹ̀aí é? Òó nááà láá ié ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíeé?

Ẹ̀B VÍDIÒ EA KỌLÀ: KPÁÁ IÉ ZÀÀVÀ TENÍ DOMÁ LÓ GE NÓ NU NÈ GE BUGI TOGÓ BOO NU, VÁ Ò ÁÁLÁ NA GBÒ BÍBVÍ:

  • Éé ní ea náa vaá èé íè ge tú ge nó nú boo bẹẹ lóó kolmá nu, kalìbèè è ólò tú kà gã́bug tṍó kọọmá kpẹ̀á buù ẽ́é?

  • Beele é nó Mary mm̀ mósĩ́ deèe?

  • Mó tṍó ní eo noò ge olòó bugi togó boo Moǹ Bel Bàrì e?

  • Éé ní ea ólò ẹẹlẹ̀ ni nyíe tṍó eo gé vee ẹẹ lé kpẹ̀aí é?