Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 1-5

A Beè Leemá Èzíkiẹ̀l Ge Vee Lẹ̀ẹ̀la Tóm Ea Aa Bá Bàrì

A Beè Leemá Èzíkiẹ̀l Ge Vee Lẹ̀ẹ̀la Tóm Ea Aa Bá Bàrì

Jìhóvà beè tú úl kpá nè Èzíkiẹ̀l kọ á tagi gbẹá mm̀ mòà nù dẽe. Éé ní e níá tõó dọ̀ẹ?

2:9–3:2

  • Aẹ̀ dú gè kọọ̀ Èzíkiẹ̀l é tú dénè a dùm vèèmà lẹ̀ẹ̀la tóm ea aa bá Bàrì. Ge bugi togó boo gbò moǹ bel ea di dẽè úl kpáá é tọ́á ló bug Èzíkiẹ̀l vaá tãáe bá kọ á ló bel

3:3

  • Úl kpáí beè kpe gã́ Èzíkiẹ̀l boo béè kọọ̀ a beè tõó dùm ea palàge gbaaá ló tóm e Bàrì beè nèeí

Mósĩ́ deè ní e gè tã̀àgã ló Bàrì nó Kpá Káí nè ge bugi togó boo nu ólò tọá ló ndaẹ́?

 

Mósĩ́ deè ní e nda é láá toní kàà lé dùm nyòòmà sìtóm kọ̀ kpẹ̀aí é?