Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

À gé tú tṍó bùgmà Kpá Káí vaá bugi togó boo

DÙM NÈ KPÁ BÕ̀ÒNALÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A June 2017

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò ńkem̀ nu dòòmà bá gè nèèmà Awake! nè ge noòmà kà kà bel ea kil di dùm e Bàrì ne. Tú gbò ńkem̀ nu dòòmà báí noomá bé e olo é láá sẹlẹ bá ló naa.

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Moǹ Bel Jìhóvà Ólò Mm-má Gbõ̀ònà Bé Ea Beè Kọ́ Naa

Bel kọ́ọ̀ bùlà Bàrì e Jèrèmáíà beè tú tṍó gbẹẹ́ sĩ́ kọ̀ ea kil ló béè èlbá nè kyọ̀à sĩ́ ea dọ́ boo bábilọ̀n ní beè mm-má.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ńlóò Zìgà Eo Íè Mm̀ Gbò Zìgà Nù Jìhóvà Agaló Naa Vàẹ?

Jóshùà beè kọọ̀ tọ́ọ̀ kà moǹ bel Jìhóvà ea kil ló gbò a zìgà nù gáà lọ̀ ge naaá. Mósĩ́ deè ní e beele é agẹlẹ ló bẹẹ zìgà nyòòmà gbò zìgà nù e Bàrì zigà nèi ẽ́?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

Ge Ié Dùm Ge Elá Bànà Ólò Nvèè Bá Nèi Kọ É Ié Ĩ̀ìmà

Éé ní ea beè nvèè bá nè Jèrèmáíà kọ á ié ĩ̀ìmà mm̀ lé bùlà náa kal ló béè kọọ̀ à géè mòn agẹbá tã̀àgã̀e? Mósĩ́ deè ní e beele é kpóógá dee ló nyòòmà gbò ànà ànà ea di sĩ́é?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

A Beè Leemá Èzíkiẹ̀l Ge Vee Lẹ̀ẹ̀la Tóm Ea Aa Bá Bàrì

Jìhóvà beè tú úl kpá nè Èzíkiẹ̀l kọ á tagi gbẹá mm̀ mòà nù dẽe. Éé ní e gè tagi úl kpáá beè tõó dọ̀ kilma kiẽ́e Èzíkiẹ̀l dìe?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Ié Lèèmá Mm̀ Ge Olòó Kọ́ Ẹẹ Lé Kpẹ̀aí

Ge kọ́ kpẹ̀a ea kil ló Boǹ Méné Bàrì é láá tàvàlà sìgà tṍó, sõò Barì gbĩ́ kọ é tuè ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ nyíe siimàè tóm neèe. Mósĩ́ deè ní e beele é láá ié lèèma ló bẹẹ tóm ea neài ge kọ́ kpẹ̀a ẹ́?

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

É Kọọ̀ Bàé Nveè Ni Gé Kpíì Dùùà Ló?

Mòà nù dẽè Èzíkiẹ̀lí beè mm-má tṍó e bà kyọgàlà sĩ́ Jèrúsalẹ̀m deè kéléá. Mósĩ́ deè ní ea gè mm-má deè nieí tọ́aí ló é?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

Nvèè Sãá Tẽ́ Gbò Kpãà Lé Láb Jìhóvà

Èé íè ge nvèè sãá tẽ́ gbò kpãà lé láb Bàrì mm̀ agẹló. Èé náa naa vàẹ? Éé ní ea náa níí à palàge dú bíi é?