Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2016

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá

AWAKE!

Bá gè nèèmà: Nakà Awake! í fáálá kà lé togó bel. [Tú ene kà nè tẹ̀ íè tọá.]

Bíb: É kọ o beè nyimá gé kọ Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà a tab gi kpá nvee mm̀ nú ea é sígá ló 750 dém bel?

Dọ̀ Kpá Káí: Kùùà 14:6

AWAKE!

Bíb: É kọ olo bùlà kọọ̀ nakà nòò kúu í é láá nvèè bá nè dóm nè va tṍó e bà gbĩ́ gè loá sọ́l boo ene íb tã̀àgã̀?

Dọ̀ Kpá Káí: Jas 1:19

Bá gè nèèmà: [Zogèe kpò ea di boo 10 náásĩ́.] Na kpòí ló nágé sọ́l boo dõona kà gbò nòò kúu ea di mm̀ Kpá Káí ea bélí nágé vóí.

GBÒ TRÁKT

Bíb: Sóosóo nvèè kpíì ló nakà bíbví. [Bugi gbò bíb ea di dààmà togó tráktí.] O bùlà kọ́ vàẹ?

Dọ̀ Kpá Káí: [À di boo a 2 náásĩ́ ea di ló trákt í]

Bá gè nèèmà: Nakà tráktí báátẽ́ nu e nakà ketõ̀ò Kpá Káí á é láá kọ̀là kilma ló olo.

NOO BÉ E OLO É LÁÁ SẸLẸ BÁ LÓ NAA

Tú nu dòòmà bá ea dú mm̀ na gbò nu dòòmà báá nòòmà bé e ólò é láá sẹlẹ bá ló o lò bèl gbẹá òl tóm kọ̀ kpẹ̀a naa.